Betingelser For leje af Ferievognen.

Afhentning: Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på Ferievognen, herunder at, hjul samt signalgivning og alt lys fungerer.


Ferievognen kan afhentes kl. 11.00 og skal senest være afleveret kl. 10.00 på afleveringsdagen.


Dette kræves af dig: Du bærer det fulde ansvar for, at Ferievognen trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen, for det køretøj du anvender.


Du skal besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede Ferievogn.


Det er desuden dit ansvar, at kørslen med Ferievognen overholder færdselslovens regler.


Ferievognen må ikke fremlejes til andre eller benyttes til kørsel af personer eller dyr.


Ferievognen må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.


Skulle der ske en punktering af Ferievognen skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, således at den står lovligt parkeret, og ikke står i vejen for andre trafikanter.
Ved punktering står lejer selv for udbedring.


Parkeringsbøder og andre afgifter: Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter samt øvrige bøder. Modtager vi opkrævninger på p-bøde eller andet, grundet manglende betaling, videregiver vi lejerens navn og adresse til bødeudsteder, og der tilføjes et administrationsgebyr. Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af Ferievognen inklusiv evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr. Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bødeudsteder.


Tages Ferievognen med til udlandet, risikerer du at få en bøde for ikke at have den originale registreringsattest. Der kan dog fås en kopi med efter aftale.


Samtidig skal du være opmærksom på, at skader på Ferievognen eller bilen står for din egen regning i udlandet, og du står samtidig også selv for hjemtransport af Ferievognen, såfremt det skulle være nødvendigt.


Returnering af Ferievognen: Ferievognen er først returneret, når Ferievognen er tilbage på afhentningsstedet og nøglerne er afleveret tilbage til udlejer. Ferievognen skal senest være afleveret kl. 10.00 på afleveringsdagen. Du skal sørge for at Ferievognen tilbageleveres i rengjort stand til afhentningsstedet senest på afleveringstidspunktet. Bliver Ferievognen ikke tilbageleveret i rengjort stand, hæfter du som lejer for et rengøringsgebyr på kr. 295,00,-.
Ved for sen returnering af Ferievognen, forbeholder vi os retten til at opkræve et ekstra gebyr, samt normal leje for hver påbegyndt døgn.


Skade på Ferievognen: Sker der skade på Ferievognen mens den er i din varetægt, skal du give Roskilde Camping besked herom enten pr. tlf. +45 71 71 43 13 eller mail@roskildecamping.dk. Medvirker skaden til, at du ikke kan returnere den til afhentningsstedet, skal du sikre, at Ferievognen er tømt og låst samt give Roskilde Camping besked om nøjagtig lokation m.m.
Vær opmærksom på at vores Ferievognsservice skal kunne konstatere den fejl, som er årsag til din manglende returnering,  Kan de ikke det, kommer du til at betale for returnering (opsamlingsgebyr og kørselsomkostninger) samt leje indtil den er tilbage på afhentningsstedet. Frem til en evt. afhentning af Ferievognen er det dit ansvar, at den er låst og lovligt parkeret.


Forsikring og selvrisiko: Alle Ferievogne er forsikrede af Roskilde Camping. Afleverer du  Ferievognen i beskadiget eller mangelfuld stand, eller hvis den lejede Ferievogn bliver stjålet, skal du betale følgende selvrisikobeløb: DDK 5.000,00,- Opgøres skaden eller tabet til et beløb, mindre end selvrisikoen, udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Roskilde Camping. Hvis skade eller tab, helt eller delvist, skyldes forsætlig adfærd eller misligholdelse af lejebetingelser, kan Roskilde Camping rejse krav om erstatning ud over selvrisikobeløbet. Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods. Forsikringen dækker ikke skader forårsaget på Ferievognen ved ind- eller nedkørsel i parkeringshus/kælder, hvor der ikke er plads til Ferievognen. I sådanne og lignende tilfælde forbeholder Roskilde Camping sig ret til at opkræve den fulde omkostning for reparation eller nyanskaffelse af en Ferievogn.

Ansvarsfraskrivelse: Roskilde Camping er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand. Roskilde Camping er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, Ferievognen måtte forvolde på din bil eller dennes el-system. Roskilde Camping er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, Ferievognen måtte forvolde på dig eller tredjemand. Roskilde Camping påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske på gods i Ferievognen eller for tyveri af gods fra Ferievognen.

Registrering af oplysninger Roskilde Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med lejen i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Roskilde Camping beholder registreringen i 5 år.

Roskilde Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Roskilde Camping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende. Reklamationsbehandling Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt.

Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Roskilde Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Roskilde Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger Roskilde Camping Baunehøjvej 7 4000 Roskilde DK 46 75 79 96 mail@roskildecamping.dk

DET PERFEKTE STED TIL DIN NÆSTE FERIE


Kunne være Roskilde camping - Se mere på www.roskildecamping.dk